Fagarbeider Isolasjon i rotasjonsordning

Sannsynligvis har du det riktig bra der du er, men kan det være på tide å skifte terreng? Få inspirasjon fra nye, engasjerte kolleger som virkelig brenner for faget sitt, og jobbe i spennende prosjekt onshore eller offshore?

Linjebygg AS leverer vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter til olje- og gassektoren. Konsernet har mange attraktive kontrakter i Norge og på norsk sokkel, og er en del av Altrad Group som er et verdensomspennende industrikonsern med 43000 ansatte og en omsetning på 3,2 milliarder euro. Linjebygg har hovedkontor i Molde og prosjektkontor i Stavanger, Bergen, Trondheim og Hammerfest.

Hos Linjebygg er det de menneskelige ressursene som står i sentrum. Vi søker motiverte og dyktige fagarbeidere innen isolasjon med stolthet for faget sitt.


Arbeidsoppgaver:

 • Utføre arbeidet etter gjeldende prosedyrer og spesifikasjoner
 • Følge opp arbeidsoppgaver gitt av arbeidsleder
 • Påse at alle operasjoner blir gjennomført i samsvar med gjeldende krav til HMS, kvalitet og effektivitet

Krav til kompetanse:

 • Fagbrev isolasjon
 • Erfaring fra arbeid på anlegg offshore/onshore er en fordel, men ikke et krav
 • Kommuniserer godt i skandinavisk eller engelsk språk
 • Ved arbeid offshore kreves gyldig grunnleggende sikkerhetskurs og helseattest, samt gode ferdigheter i skandinavisk språk

Personlige egenskaper:

 • Effektiv og kvalitetsbevisst
 • Positiv innstilling og gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i spennende prosjekt onshore/offshore
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Rotasjonsordning
 • Nødvendig opplæring og kursing

For mer informasjon om stillingen kontakt rådgiver Britt Eli Sandhaug i Adecco. Epost britt.sandhaug@adecco.no eller tlf. 47325158
Vi imøteser din søknad med CV, referanser, attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 26. mars. Søknader behandles fortløpende.

 

You probably have the right job where you are, but can it be time to make a change? To get inspiration from new and dedicated colleagues who really have passion for their profession, and to work in projects onshore or offshore?

Linjebygg AS supplies maintenance and modification projects to the oil and gas sector. Linjebygg AS has many attractive contracts in Norway and on the Norwegian continental (shelf), and is part of the Altrad Group, which is a worldwide industrial group with 43,000 employees and a turnover of 3.2 billion euros. Linjebygg AS has their main office in Molde and a project office in Stavanger, Bergen, Trondheim and Hammerfest.

At Linjebygg AS, the human resources are in focus. We are looking for motivated and skilled professionals in isolation, with pride for their profession.

Tasks and responsibilities:

 • Perform the work according to current procedures and specifications
 • Follow up work instructions given by the supervisor
 • Ensure that all operations are carried out in accordance with applicable HSE, quality and efficiency requirements

Qualification requirements:

 • Certificate as isolator
 • Experience from work on offshore / onshore facilities is an advantage, but not a requirement
 • Communicates well in Scandinavian or English language
 • When you are working offshore, a valid basic safety course and health certificate is required

Personal characteristics:

 • Effective and quality conscious
 • Positive attitude and good collaboration skills
 • Flexible and solution-oriented

We are offering:

 • A challenging work in exciting project onshore / offshore
 • Good working environment with engaged and skilled colleagues
 • Competitive conditions
 • Necessary training and coursing

For more information about the position, please contact HR advisor Britt Eli Sandhaug in Adecco. Email britt.sandhaug@adecco.no, tel. +47 47325158

We accommodate your application with CV, references, certificates and diplomas.

Application deadline: March 26th.