Adecco HR guide

For deg som jobber i Adecco

For å gjøre det enklest mulig for deg har vi samlet forskjellig informasjon som kan være nyttig.

Her finner du blant annet personalhåndbok, lønnskalender, link til timeregistrering, informasjon vedrørende sykdom og fordeler du har som vår medarbeider.

Finner du ikke det du leter etter så hør med din konsulent.Arbeidstid /overtid

I hvert enkelt oppdrag skal du være omfattet av kundens vilkår for tilsvarende stilling når det gjelder arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder og nattarbeid.

Overtid skal være pålagt av oppdragsgiver og godkjent av Adecco.


Lukk

Sykdom / permisjon

Dersom du blir syk og av den grunn må være borte fra arbeid, skal du gi beskjed til Adecco (din kontaktperson/konsulent) så tidlig som mulig, og senest innen arbeidets start første fraværsdag.

Eks.: Begynner du på jobb kl 08.00, må du gi beskjed så tidlig som mulig og senest før kl 08.00. Husk også å melde fra til arbeidsplassen du er på.

Ved fravær ut over én dag må du ringe din konsulent daglig hvis du på grunn av sykdom fortsatt ikke kan møte på jobb.

I personalhåndboken for medarbeidere (side 13 og 14) finner du ytterligere informasjon vedrørende sykdom.

God bedring!Egenmelding (gjelder kun egen sykdom, ved sykt barn se lenger ned)


a) Du må ha jobbet for Adecco sammenhengende i 2 måneder uten opphold på mer enn 14 dager mellom oppdrag.
b) Maksimalt 4 egenmeldinger i løpet av 12 måneder.
c) Gjelder kun for hele fraværsdager.
d) Gjelder maksimalt 3 kalenderdager av gangen.
e) Maksimalt 3 dager innenfor 16 kalenderdager. Kan være fordelt på flere egenmeldingstilfeller.
f) Egenmelding kan ikke være en forlengelse av en sykmelding.
g) Egenmeldingsskjema må sendes via skjema (knapp under) innen 14 dager fra første fraværsdag.
Skjema for egenmelding


Sykmelding


a) Du må ha jobbet for Adecco sammenhengende i 4 uker uten opphold på mer enn 14 dager mellom oppdrag.
b) Egenerklæringen på del D må fylles ut og signeres.
c) Original del C og D må så raskt som mulig og senest innen 14 dager sendes i posten til:

Adecco Norge AS v/Sykelønnsavd.
Postboks 2013 Vika
0125 Oslo


Omsorgspenger – sykt barn eller barnepassers sykdom


a) Du må ha jobbet for Adecco sammenhengende i 4 uker uten opphold på mer enn 14 dager mellom oppdrag.
b) Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.
c) Kun ved barnets sykdom, ikke ved generell kontroll på helsestasjon, tannhelsetjeneste eller lignende.
d) Inntil 3 sammenhengende fraværsdager uten erklæring fra lege.
e) Fra og med 4. fraværsdag må det framlegges erklæring fra lege.
f) Egenmeldingsskjema må sendes (knapp under) innen 14 dager fra første fraværsdag.
Skjema for egenmelding ved sykt barn


Lege- /tannlegetime


a) Du må ha jobbet for Adecco minst 300 timer i løpet av de siste 12 måneder.
b) Etter avtale og mot dokumentasjon kan du få dekket inntil 12 timer pr kalenderår.
c) Kun dine egne timer, ikke om du følger barn eller andre.
d) Ring til din konsulent i Adecco og meld i fra om timen i forkant.
e) Dokumentasjon, for eksempel kvittering fra lege, må sendes inn til Adecco så raskt som mulig: okonomi@adecco.no.


Lukk

Ferie

Din rett til ferie og feriepenger, og de regler som gjelder for fastsettelse av tiden for ferie, følger ferielovens bestemmelser. Du har krav på minst 25 virkedagers ferie pr kalenderår. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare én uke. Du har altså krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår. Dersom du har fylt 60 år har du rett til en ekstra ferieuke.

I avtalte oppdragsperioder er du omfattet de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som du ville hatt som direkte ansatt i tilsvarende stilling hos innleier, dersom disse er bedre enn reglene i ferieloven.

Som medarbeider i Adecco (fast ansatt uten garantilønn) står det deg fritt å ta ferie så lenge og ofte som du selv ønsker mellom oppdrag.

Kontakt din konsulent for avklaring i god tid før avvikling av ferie.


Lukk

Timeregistrering – lønn

Det er ditt ansvar å godkjenne timelisten i tide slik at du får utbetalt lønn. Husk at oppdragsgiver også skal ha muligheten til å godkjenne timelisten i tide. Det er en god idé å gjøre det til en rutine å godkjenne timelisten ukentlig. Husk også alltid å ha oppdatert e-post-/gateadresse slik at vi får sendt deg en lønnsslipp.

Mottar vi timelisten etter fristen (mandag kl. 12.00) må du vente til neste lønningsutbetaling før lønn utbetales.

Vi utbetaler lønn senest fredag hver annen uke, med bakgrunn i innleverte timelister. Månedslønn kan forekomme.

Dersom du trenger hjelp, ta kontakt med din konsulent.


Lønnskalender

Bruksanvisning for timeregistrering

Timeregistrering


Lukk

Forsikringer

Yrkesskadeforsikring
Som medarbeider i Adecco er du tilsluttet vår Yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen omfatter yrkesskade eller yrkessykdom påført under utførelsen av oppdrag (i arbeid), på arbeidsplassen, i arbeidstiden.

Alle yrkesskader må meldes til Adecco. Yrkesskader rapporteres på eget RTV-skjema som skal finnes på alle arbeidsplasser. Sykmelding i forbindelse med yrkesskade (ulykke på arbeidsplassen) dekkes fra dag 1 i ansettelsesforholdet.

Alle utlegg i forbindelse med yrkesskade refunderes av NAV etter lov om yrkesskade. Du må selv søke ditt lokale NAV-kontor om refusjon, når skaden er godkjent som yrkesskade. NAV godkjenner her kun originale kvitteringer.Pensjonsforsikring


Som medarbeider i Adecco blir du innmeldt i Adeccos pensjonsordning (OTP – Obligatorisk Tjenestepensjon) iht. de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.

Mer informasjon kan du få ved å kontakte din konsulent i Adecco.Reiseforsikring


Du har reiseforsikring i forbindelse med tjenestereise. Denne gjelder kun i forbindelse med jobb på reisen, og vi anbefaler alle å ha en privat reiseforsikring i tillegg. Reiser du utenfor Norden bør du ha med et gyldig forsikringskort.

Kontakt din konsulent for mer informasjon om dette.


Lukk